GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Jako zákazník/zákaznice společnosti AUTOZÍTKA s.r.o., se sídlem Martinovice 31, 294 06 Sukorady, IČ 45147451 (dále jen „Společnost“) beru na vědomí následující poučení ohledně osobních údajů, které Společnost zpracovává. Společnost zpracovává mé osobní údaje, které mne identifikují (titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, bydliště či sídlo) a dále číslo občanského průkazu nebo číslo pasu, kontaktní údaje včetně telefonního čísla, emailové adresy a bankovního účtu či účtů, SPZ a VIN kódu vozidla. Společnost dále uchovává komunikaci mezi mnou a Společností, a rovněž vede v evidenci údaje o mých předešlých stycích se Společností Jsem-li zákazníkem z důvodu opravy, nebo jiného servisního zásahu, pak Společnost také zpracovává fotografii mého vozidla a v případě řešení škodní či pojistné události zpracovává dále kopii řidičského oprávnění, údaje z pojistné smlouvy a záznamu o nehodě. Jsem-li zákazníkem z důvodu kupní smlouvy (tedy zejména koupě vozidla, ale i souvisejícího zboží), pak Společnost také zpracovává mé osobní údaje o mém manželovi/manželce a společném jmění, to pro potřeby posouzení platnosti právního jednání. V případě podmínek aplikace zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se zpracovávají i další osobní údaje v něm uvedené a po dobu stanovenou tímto zákonem. Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je plnění právních povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci, dále plnění smluvních povinností mezi mnou a Společností a konečně jde o oprávněný zájem Společnosti při správě vlastního majetku. Beru na vědomí, že Společnost může mé osobní údaje předávat ŠKODA-AUTO a.s. v rámci zkvalitňování služeb Společnosti. V případě, že jde o koupi, Společnost může předávat mé osobní údaje společnostem poskytujícím úvěry na nákup vozidel, pojištění vozidel nebo společnostem zajišťujícím změny zápisu v registru vozidel; to vše vždy za situace, že mám zájem o zajištění takovéto služby. V případě, že jde o servis, může Společnost předávat mé osobní údaje pojišťovnám a jiným smluvním servisním partnerům pro účely opravy mého vozidla. K mým osobním údajům vždy musí mít přístup i auditorská společnost, jejíž pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje jsem Společnosti předal/a zcela dobrovolně a prohlašuji, že jsem jí předal pouze aktuální údaje. V případě, že při příštím obchodním styku se Společností dojde k jejich změně, změněné osobní údaje Společnosti nahlásím. Chápu, že Společnost bude mít mé osobní údaje po dobu vyřízení prodeje a souvisejících služeb jako zajištění financování nebo pojištění vozidla, nebo po dobu servisu či řešení opravy vozidla u Společnosti, a vždy dále po dobu, kterou jí jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje uchovávat. Společnost je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat pro účely plnění jejích či mých povinností dle příslušných právních předpisů po dobu maximálně 3 let počítanou od uzavření kupní smlouvy, nebo po dobu maximálně 3 let počítanou od posledního obchodního styku mezi námi, není-li právním předpisem stanovena delší lhůta. Lhůta pro uložení osobních údajů dále neskončí před uplynutím poskytnuté záruky, která může být u různých vozidel rozdílná. Beru na vědomí, že mohu kdykoliv vůči Společnosti vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů získaných pro oprávněné zájmy Společnosti. Společnost ale může tyto údaje zpracovávat, pokud prokáže, že je potřebuje pro výkon a ochranu svých práv. Oprávněným zájmem Společnosti je i zasílání obchodních nabídek zboží a služeb svým zákazníkům. Za účelem monitorování výrobcem předepsaných servisních úkonů mého vozidla včetně monitorování zákonem předepsaných kontrol technické způsobilosti mého vozidla mi Společnost bude zasílat prostřednictvím SMS nebo emailu v přiměřené době před termín takovéhoto úkonu zasílat upozornění s možným termínem konání úkonu, přičemž i proti takovémuto zpracování mohu vznést námitku. Mé kontaktní údaje budou předávány společnosti …doplnit …která zajišťuje automatické rozesílání uvedených upozornění. Tato společnost ale není oprávněna přijímat jakékoliv mé požadavky, námitky či stížnosti. Ty musím adresovat výhradně Společnosti. V rámci zkvalitňování služeb servisu beru na vědomí, že mé osobní údaje (jméno a příjemní, telefonní číslo) mohou být předány třetí straně za účelem ověření kvality poskytnutých služeb. Beru na vědomí, že Společnost vykonává funkci správce mého osobního údaje, a z tohoto důvodu se na Společnost mohu kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv mého osobního údaje. Mohu kdykoliv žádat přístup k osobnímu údaji. Mohu se na Společnosti kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části mých osobních údajů. V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením mé námitky se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice a rovněž se mohu obrátit se svým nárokem na odškodnění na soud